مسیحی یامسلمان دوستت داشت به انجیل و به قرآن دوستت داشت

لبخنده مسیح جرقه ای است به ذهن های تاریک آلوده به آنانی که میخواهند با دم مسیحایی رویشی تازه داشته باشند

آذر 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست